NILS MARTIN

LOOSE FIT SUPERLIGHT

15 March - 29 April 2018

Nils Martin vi­ser nye hånd­ko­lo­rer­te ke­ra­mis­ke ob­jek­ter i Gal­le­ri For­mat Oslo. Mar­tins kunst er som en hy­brid mel­lom pop­kuns­tens over­fla­dis­ke lett­het og kunst­hånd­ver­kets ni­ti­di­ge de­di­ka­sjon til ut­fø­rel­sen. Det kan vir­ke le­ken­de lett å ut­fø­re dis­se til­syne­la­ten­de over­fla­dis­ke ar­bei­de­ne, og det er også me­nin­gen. Men ser man nær­me­re på ar­bei­de­ne kom­mer det frem hvor tid­kre­ven­de og nøy­ak­tig Mar­tins ar­bei­der er ut­ført.

Ut­stil­lin­gens in­spi­ra­sjon og ut­for­ming ba­se­rer seg på Mar­tins re­flek­sjo­ner rundt kick­bok­sing og thai­bok­sing tre­ning. Loose Fit Supertight be­står av 5 in­di­vi­du­el­le ar­bei­der/se­ri­er lagt opp som sir­kel­tre­ning hvor det ter­pes på ele­men­tæ­re tek­nik­ker in­nen kamp­sport: «Pad work» vi­ser noen en­kel thai­bok­sing spark på thai­pu­ter, front­kick og lavt/høyt rund­spark. «Clinch To­tal» frem­stil­ler en stan­dard ut­gangs­po­si­sjon i stå­en­de bry­ting. «Body­bagz» vi­ser bok­se­tre­ning på stor sekk hvor en per­son hol­der sek­ken og en an­nen slår. «Fight Aca­de­my» gjør seg kla­re til tre­ning el­ler kamp. Fi­gu­re­ne tar på seg bok­se­ban­da­sje, tann­be­skyt­ter og hans­ker. «Save Our Souls» er ele­men­tær bok­se­tre­ning med pads; ret­te salg, hook og up­per­cut.

Nils Mar­tin (f. 1969) har en rek­ke na­sjo­na­le ut­stil­lin­ger bak seg og in­ter­na­sjo­nalt kan blant an­net Sot­he­by’s ut­stil­ling International young art i Tel Aviv og New York, samt ut­stil­ling i Le­edy-Voul­kos Art Cen­ter i Kan­sas City, og Beyond g(l)azei Jinji Lake Art Mu­se­um i Kina og KODE Ber­gen nev­nes. Han har gjort fle­re ut­smyk­nin­ger og ar­bei­de­ne hans er inn­kjøpt av blant an­net Na­sjo­nal­mu­se­et, KODE og Nor­ges Bank.