FELIEKE VAN DER LEEST

JEWELRASSIC PARK

15 March - 29 April 2018

Felieke van der Leest kom­bi­ne­rer uli­ke tekstil­tek­nik­ker, som hek­ling, med dy­re­ba­re me­tal­ler og plas­tikk le­ke­tøy. Ob­jek­te­ne som vi­ses i gal­le­ri­et er fra se­ri­en Jewel­ras­sic Park, der di­no­saur­fi­gu­rer er gjort om til an­ven­de­li­ge smyk­ker. In­nen smykke­kuns­ten har van der Le­est ut­vik­let sitt helt uni­ke fi­gu­ra­ti­ve ut­trykk fylt av hu­mor og se­riø­se ak­tu­el­le tema, som na­tur­be­va­ring og men­nes­kets for­hold til dyr. Kunst­his­to­ri­ke­ren og ar­ki­tek­ten Ward Schri­j­ver be­skri­ver van der Le­ests ar­bei­der slik:

This is exactly why this kind of work is called art jewellery: it pleases the senses, lifts the spirit, but it also makes one ponder about the realities of life and the way we live it. Its origin lies not in using precious metals and sparkling stones to dazzle the onlookers, but to refresh the mind. Felieke van der Leest is a true master in balancing idealistic, political statements on the one hand, with beauty, humour and craftsmanship on the other. She has enriched the world with very unorthodox yet alluring and very wearable jewellery pieces.

Fe­li­eke van der Le­est (f. 1968) har bodd og ar­bei­det i Øyste­se si­den 2008. Hun er ut­dan­net fra Ger­rit Rie­tveld Aca­de­my i Amster­dam og har si­den den gang gjort utal­li­ge ut­stil­lin­ger over hele ver­den. Hun er re­pre­sen­tert i fle­re in­ter­na­sjo­na­le sam­lin­ger, som f eks Cooper Hewitt Mu­se­um, New York, Vic­to­ria & Al­bert Mu­se­um, Lon­don, Mu­se­um of Fine Arts, Hous­ton og Hiko Miz­uno Col­lection, Tokyo. Hun har også blitt no­mi­nert til fle­re in­ter­na­sjo­na­le pri­ser for sine ar­bei­der.