gallery contemporary crafts norway
Galleri format Oslo
TIDLIGERE UTSTILLING

Lene Tangen: Arctic Explorations
Pearla Pigao: Sinus / Sigve Knutson: Drawing Objects
17.august–10.september
Lene Tangen
Lene Tangen
Lene Tangen
Lene Tangen
Pearla Pigao
Pearla Pigao
Pearla Pigao
Sigve Knutson
Sigve Knutson
Sigve Knutson
Sigve Knutson
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 

Lene Tangen: Arctic Explorations.

 

Glass­kunst­ne­ren Lene Tan­gen har len­ge in­ter­es­sert seg for Ark­tis og de øko­lo­gis­ke kon­se­kven­se­ne av glo­ba­l opp­var­min­g. Arctic Explorations er et resultat fra hennes ekspedisjon på Svalbard i oktober 2016, og utstillingens omdreiningspunkt kretser rundt temaer som en pågående nedsmelting av polarområdene, økologi og miljøforstyrrelser.

I utstillingen viser Tangen objekter i både støpt- og blåst glass. Det særegne miljøet på Svalbard med naturens isfjellformasjoner, lysets refleksjoner og fargeskiftninger finner bolig i glassformen som fryste øyeblikk. Tangen har utviklet en egen støpemetode hvor hun heller flytende varmt glass over gipsformer. Dette blir siden avkjølt, avspent og bearbeidet videre. En prosess hvor hun presser det skjøre glasset til sine ytterpunkter. Hun bruker også kombinasjoner av glass med andre materialer som gips, stein og leire. I utstillingen vil det samtidig bli vist en dokumentarfilm fra ekspedisjonen på Svalbard, laget av Tama Baldwin og Han Sungpil, musikk av Jordi Fornies.
 
Lene Char­lot­te Tan­gen (f. 1971) har sin utdanning fra Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK). Hun har hatt en rekke separat- og gruppeutstillinger i både inn- og utland, blant annet ved Modern Masters, München, Coburg Glass Prize, Gallery Ten, Edinburgh, og Bornholms Kunstmuseum. Hun har også deltatt på en rekke messer, blant annet ved Collect, London, Sofa Expo, Chicago, og International Messe fur Angewandte Kunst und Design i Karlsruhe, Tyskland.

 

Utstillingen åpnes av Christin Kristoffersen, partner i Arctic Advocacy Group og tidligere Lokalstyreleder i Longyearbyen, Svalbard.

 

Pearla Pigao: Sinus

 

Pearla Pigao ble for sitt av­gangs­ar­beid Si­nus (2017) til­delt Nors­ke Kunst­hånd­ver­ke­res stu­dent­pris og Kunst- og Hånd­verks­pri­sen fra Fondet for Kunst- og Designstudenter da hun ble ut­ek­sa­mi­nert med en Mas­ter­grad fra Kunst­høg­sko­len i Oslo tidligere i år. Galleri Format er nå glade for å vise dette verket.

Pigao har en bakgrunn som musiker, og det var lyd og musikk som ledet henne inn i den visuelle kunsten og i håndverket, noe vi klart kan fornemme i verket Sinus. Helt siden oldtiden har man benyttet metalltråder i vev og broderi for å reflektere lys i tekstilen, men i Pigaos tilfelle har ikke metalltrådene kun en estetisk kvalitet. De strømførende kobbertrådene
transformerer vevnaden til et spillende instrument. Verket har en klar forbindelse til det elektroniske instrumentet theremin som aktiviserer lyd ved at musikeren skaper bevegelser mellom to oppstilte elektroder (antenner), et instrument som spiller uten en direkte håndspåleggelse. På samme måte som ved en theremin dannes det lyd når vi som publikum nærmer
oss verket til Pigao. Kroppens posisjon i forhold til verket bestemmer lydens frekvens og vi blir på den måten dratt inn i verket som både betrakter og medskaper.

Pe­ar­la Pi­gao (f. 1984) ble ut­ek­sa­mi­nert med Mas­ter­grad ved Kunst­høg­sko­len i Oslo vår­en 2017, der hun også tok sin Bachel­or­grad ved av­de­lin­gen for tekstil­kunst. I 2015 del­tok hun i ut­stil­lin­gen Neu Now 2015, Euro­pe`s emer­ging ar­tist i Amster­dam.

 

 

I PROSJEKTROMMET: Sigve Knutson – Drawing Objects

 

Med utstillingen Drawing Objects blir dette den første separatutstillingen Sigve Knutson holder i Norge.

Til ut­stil­lin­gen har Knutson la­get en se­rie ob­jek­ter i ham­ret og støpt alu­mi­ni­um, en egen lufttørkende leire og viser i tillegg frem teg­nin­ger. Han er motivert av en skissementalitet og har en fascinasjon for det intuitive og lekfulle fremfor for det jevne og planlagte. Gjennom en rekke metoder og materielle kombinasjoner som tillater intuisjon og spontane handlinger, tar han sikte på å lage sine gjenstander på samme måte som han ville lage en tegning. Knutson hamrer frem sine objekter i metall eller former de i leire hvor håndens kraft i skapelsesprosessen manifesterer seg som tydelige spor av produksjonen i objektenes overflate. Ut­stil­lin­gen er et sam­ar­beid med Car­wan Galle­ry i Bei­rut.

Sigve Knutson (f. 1991) ble uteksaminert med en Mastergrad i kontekstuell design fra Design Academy Eindhoven i 2016 og har en Bachel­or­grad fra Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (2014). Han har ny­lig vært ak­tu­ell med ut­stil­lin­ger i Mi­la­no og Bei­rut, og var tidligere i år med på gruppeutstillingen multiply ved Hå Gamle Prestegård i Stavanger. Han er i 2017 nominert til Årets kunsthåndverk av Bo Bedre. Knutson er nå basert i Oslo etter flere år i Nederland. 

KOMMENDE UTSTILLINGER

Utstillingsprogram høsten 2018
16.august–22.desember 2018
AKTUELL UTSTILLING

Utstillinger
16.august–7.oktober 2018
TIDLIGERE UTSTILLINGER

Vidar Koksvik
Et annet sted
4.mai–12.august 2018
Collect 2018
22.februar–25.februar 2018